Процес реформування освіти в Україні є спробою застосування нових форм роботи  у межах традиційної системи. Нині освітні технології, сучасні методи та форми навчання спрямовані на вирішення надзвичайно важливого завдання, зумовленого стрімким розвитком науково-технічного прогресу: створити щонайкращі умови для саморозвитку особистості, атмосфери співпраці, взаємодії, взаємонавчання.

 

Перші кроки в реформуванні освіти в Україні пов’язані з появою навчальних закладів (ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми, приватні заклади тощо), які зробили спробу змінити не лише свою назву, а й правила добору навчальних планів, учнів для навчання у них. Створення у таких закладах творчої атмосфери висококваліфікованих педагогічних працівників з високим моральним та духовним потенціалом дало їм змогу йти реформаторським шляхом. Розглядаючи традиції загальноосвітньої школи, інноваційні заклади здійснюють ідею неперервності виховання, освіти, культури, даючи особистості нові виміри життя, що ґрунтуються на глибокому знанні традицій держави, світової культури, заохочують до опанування новітнього життєвого досвіду.

 

Українсько-Американський ліцей був створений  у 1997 році при  Національному гірничому університеті (нині Національний ТУ «Дніпровська політехніка»), який уже більше 120 років забезпечує народне господарство висококваліфікованими фахівцями. Але реалії сучасного ринку праці вимагають від всіх ВНЗ пошуку шляхів працевлаштування випускників, забезпечення фахівцями сфери економічної діяльності, міжнародних відносин та ін.

 

У зв’язку з цим в НТУ, як і в інших ВНЗ, ведеться робота по оновленню змісту освіти, впровадженню прогресивних технологій навчання, пристосуванню їх до стандартів освіти розвинених країн світу, виходу на міжнародний ринок праці. А це, в свою чергу, потребує встановлення тісної співпраці з провідними освітянськими установами Німеччини, Великобританії, США, Канади, Польщі та інших країн. В рамках співпраці з такими навчальними закладами взаємопогоджуються навчальні програми, система оцінювання знань, деякі дисципліни в Університеті викладають вчені з Європи та Америки. НТУ організовує навчання студентів за кордоном з конвертацією складених іспитів, отримання дипломів вітчизняного та міжнародного зразків.

 

Усе це сприяє залученню України до європейського та світового співтовариства, поглибленому вивченню економічного стану інших країн, поширенню економічних знань та досвіду в умовах вільного підприємництва та інтеграції особистості в систему світової культури. Але вихід фахівця на такий рівень діяльності неможливий без спеціальної підготовки студентів, ґрунтовних знань іноземних мов. ВНЗ велике значення надають безперервній освіті та підготовці майбутніх абітурієнтів, орієнтації їх на спеціальності ВНЗ з перспективою навчання за кордоном. Тому і не дивно, що вищі заклади освіти впроваджують різні форми роботи з шкільною молоддю, і одним із перспективних рішень свого часу було створення при ВНЗ навчальних комплексів, ліцеїв та ін.

 

Форми організації навчального процесу у середніх закладах освіти відрізняються від проведення навчального процесу у ВНЗ. Перевага лекційної форми занять над практичними, лабораторними, чи семінарами дещо охолоджує готовність студента до регулярного повторення пройденого матеріалу, оскільки його ніхто не спитає. Блочний, або семестровий контроль у вигляді семінарів, контрольних робіт, заліків або екзаменів проводиться у конкретно встановлений термін, що дає змогу студенту підготуватися до контролю, здати вивчений матеріал і забути про нього.

 

Крім цього, навчальна діяльність у ВНЗ побудована таким чином, що від студента вимагається значний обсяг самостійної роботи, яка часто в середній школі не виконується, а саме, написання рефератів, конспектів, опрацювання літератури, і  т. ін.

У зв’язку з цим УАЛ намагається в максимальній мірі підготувати випускника до навчальної діяльності у ВНЗ. Умови навчання в ліцеї, навчальні програми, матеріально-технічне забезпечення дозволяють дати учням ґрунтовні знання з фундаментальних дисциплін, здійснити початкову профорієнтацію і підготовку до майбутньої спеціальності.

 

Назва нашого Ліцею відображає початкову ідею: створити навчальний заклад, який би об’єднав кращі методики навчання, характерні для систем освіти України та США. Такий підхід дозволив нам вільно обирати та адаптувати найраціональніші, на наш погляд, зарубіжні технології, вдосконалювати та розвивати новітні вітчизняні методики роботи з обдарованими дітьми.

 

За час існування колектив ліцею впровадив в навчальний процес декілька американських технологій навчання та виховання, які використовуються в кращих приватних школах США та Британії, що деякі з них стали сприйматися як виключно наші. Серед них – рейтингова система, система подвійної оцінки, яка була впроваджена задовго до введення в Україні 12-тибального оцінювання, виховна система класних радників, Правила ліцею, які стали нашим внутрішнім законом та інші.

 

Заняття у Ліцеї проводять вчителі вищої кваліфікації, а також професори та доценти НТУ, які мають достатній досвід роботи та відповідну кваліфікацію. У Ліцеї прийнята кабінетна система навчання. Всі кабінети обладнані сучасними технічними засобами навчання, є необхідна навчальна та методична література. Є комп'ютерний клас на 19 персональних комп’ютерів. Уроки у Ліцеї проводяться парами, тривалість одного уроку 40 хвилин. Наповнюваність класів – 24 учні, уроки інформатики проводяться групами по 12 учнів. У Ліцеї організована робота психолого-педагогічної служби, учні користуються послугами лікаря.

 

Англійську мову у Ліцеї вивчають за двома програмами. За програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, учні навчаються англійській мові (граматичний аспект) із застосуванням комунікативних технологій навчання та використанням підручників вітчизняних, американських та британських видавництв. За варіативними програмами в Ліцеї викладаються англійською мовою спецкурси “Ділова англійська мова”, “Краєзнавство США”, “Основи економіки”, а також розділи зарубіжної літератури, що стосуються американської та британської літератур. За програмою Pitzer College учні ліцею навчаються в Українсько-Американському лінгвістичному центрі (розмовна практика) з використанням навчальних посібників, аудіо- та відеокурсів, узгоджених з американською стороною та під керівництвом американських викладачів, які працюють за напрямками: “American Country Studies”, “Discussions”, “Creative Writing”. Для навчання  використовується тільки неадаптована художня література видавництв США та Британії, а також такі періодичні видання як “Newsweek”, “National Geographic”. Ведеться робота з Американським Корпусом Миру. Ліцей працює у тісному співробітництві з навчальними закладами та освітніми організаціями України, США, Німеччини.

 

Розвитку творчих здібностей учнів особливу увагу приділяють вчителі української мови та літератури. Для успішної діяльності з формування творчої уяви на уроках та позакласних заходах впроваджуються такі принципи, як творчий підхід до вирішення певної проблеми, максимально доброзичлива, відкрита атмосфера уроку, створення ситуації прийняття будь-якої ідеї, погляд на мову і літературу  з позицій загальнолюдського, вічного, нетлінного. Велика увага приділяється саморозвитку особистості за певним алгоритмом; а саме:

- широке ознайомлення з творчістю письменника;

- самостійне вивчення творів, не передбачених програмою;

- ознайомлення з критичною літературою;

- науково-пошукова робота з предмета в бібліотеці;

- участь у предметних олімпіадах.

Таким чином, розвиток творчих  здібностей складається з цілої низки алгоритмів, і тільки в єдності, нерозривному зв’язку можна досягти плідного результату.

 

Важлива увага приділяється також вивченню математики. Математична підготовка, яку отримують учні в ліцеї, достатня для вступу та навчання на математичних спеціальностях вузів, що суттєво впливає на розвиток мотиваційної сфери учнів, пов’язаної зокрема, з їх майбутньою професійною діяльністю. Звичайно, що розв’язання математичних задач, дослідження тверджень, самостійне дослідження геометричних тіл, сприяють розвиненню в учнів якостей, необхідних для дослідника.

 

Важливим напрямком формування у учнів світоглядно-дослідницької установки є навчально-дослідницька робота учнів. Науково-дослідницька робота Ліцею спрямована на апробацію нових технологій, структурних моделей навчання, виявлення, розвиток та підтримку обдарованих учнів, перехід обдарованих учнів на власний план і програму роботи з застосуванням пошуково-дослідницьких методів, формування у учнів основ дослідницького мислення.

 

Підтвердженням вірного підходу до вивчення профільних предметів є не тільки вагомі результати участі учнів ліцею у різного рівня олімпіадах, а й результати зовнішнього незалежного оцінювання. За результатами ЗНО з української мови та літератури, англійської мови, математики,  ліцей постійно утримує лідерські позиції не тільки в області, а і в Україні. 

 

Пріоритетним у виховній роботі є розвиток патріотизму, моральності особистості, правосвідомості, культури поведінки, бережливого ставлення до природи, мотивації до праці. Все це сприяє громадянському вихованню особистості ліцеїстів, формуванню їх громадянської культури. Імідж ділової людини формують такі спецкурси як “Історія світової культури”, “Театральне мистецтво”, “Психологія людських стосунків”. Деякі уроки проводяться в музеях міста (Діорама, історичний, художній, анатомічний музеї міста, геологічний музей НГУ). Така спрямованість навчальних програм сприяє розширенню світогляду, виховує у учнів почуття національної гідності.

Основи демократичної ментальності учнів були закладені під час виборів першого учнівського Президента Ліцею, в роботі органів учнівського самоврядування та можливістю заявити про своє ставлення до подій у суспільно-політичному та культурному житті країни на шпальтах газети “Сходинки”, альманаху “Джерельце”, “Золотослів’я”, випуск яких забезпечує “Міністерство преси Ліцею”. Перші проби пера, перші творчі наробки формують громадянську позицію особистості, здатність критично мислити, нести відповідальність за свої слова та рішення.

 

Ми прагнемо до того, щоб усі ліцеїсти були не тільки спостерігачами, але й активними учасниками ліцейського життя. Ліцей відкритий для обміну досвідом і просто для гостей.