Умови вступу

Умови вступу до ліцею

 

1. Комунальний заклад освіти «Українсько - Американський ліцей» Дніпровської міської ради (далі Ліцей) - це заклад освіти II - III ступеня, який забезпечує реалізацію прав громадян на повну загальну середню освіту у відповідності з державними стандартами, а також поглиблене вивчення предметів природничо-наукового циклу.

Метою діяльності ліцею є формування високоінтелектуальної, творчо активної особистості, громадянина України. У зв'язку з цим Ліцей веде пошук і конкурсний відбір найбільш творчо обдарованих дітей і тих, хто виявляє інтерес до таких предметів, як математика,  українська, англійська та німецька мови.

 

2. Прийом до Ліцею здійснюється на конкурсній основі з обов’язковим проведенням комплексних вступних випробувань - письмове тестування з математики, англійської та української  мов, та усної співбесіди з англійської мови за темами, які доводяться до відома абітурієнтів завчасно.

 

3. Для  проведення   конкурсних  випробувань  у  Ліцеї  створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора.

 

4. До конкурсних випробувань допускаються учні 7-х та 8-х класів, а при наявності вакантних місць у класах Ліцею - також учні інших класів.

Переважне право на вступ до 10-х класів мають випускники  9-х класів Ліцею, які успішно закінчили рік та мають рекомендації педради Ліцею. Для них конкурсний відбір може бути проведено на основі річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

 

5. До участі у конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків (або осіб, що їх замінюють), що подається на ім'я директора ліцею та фотографії абітурієнта.

 

6. Дата проведення комплексних вступних випробувань визначається наказом директора Ліцею, як правило, в перші вихідні червня місяця.

 

7. Завдання до вступних тестів та правила оцінювання відповідей розробляються викладачами ліцею, з урахуванням вимог навчальних програм та напряму ліцейської підготовки.

На підставі результатів тестування всіх абітурієнтів, що брали у ньому участь, рішенням приймальної комісії визначається прохідний бал.

 

8. На тестуванні забороняється використовувати підручники, посібники, калькулятори, гаджети та інші джерела додаткової інформації.

Абітурієнти, які користуються під час тестування сторонніми джерелами інформації, як і ті, що надають заборонену допомогу, відсторонюються від участі у випробуванні.

 

9. Результати   конкурсних   випробувань      тому  числі   співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (додаток 1, і додаток 2) приймальної комісії, які зберігаються у Ліцеї у такому ж порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

 

10. Результати конкурсного випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні після його проведення.

 

11. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з  заявою про апеляцією,   яка подається   протягом  наступного дня   після   оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія.

 

12. Повторне тестування з метою підвищення оцінки, а також додаткове тестування для осіб, які не зявилися на вступні іспити в день їх проведення, не проводиться.

 

13. Учні, які зараховані до Ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з Ліцею.
На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування осіб із числа тих, які набрали найбільшу кількість балів, але не пройшли за конкурсом при загальному тестуванні.

 

14. Всі додаткові питання, що пов’язані з прийомом до ліцею, розв’язуються приймальною комісією.