ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗВІТУ за 2022-2023 н.р.

 

 

 

ЗВІТ

директора на загальних зборах колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею

за 2020 – 2021 навчальний рік

/ЗВІТ_2021.docx

 

П Р О Т О К О Л

загальних зборів колективу ліцею щодо звітування директора

КЗО «Українсько-Американський ліцей» ДМР

РОЄНКА А.М. перед педагогічним колективом та громадськістю

 про роботу у 2020 – 2021 навчальному році та виконання

стратегії розвитку ліцею

(30 червня 2021 року в режимі offline)

/протокол/p_r_o_t_o_k_o_l.docx

 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗВІТУВАННЯ ДИРЕКТОРА КЗО "УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" ДМР РОЄНКА А.М. ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРО РОБОТУ У 2019-2020 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ТА ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ

ВІД 22.07.2020 РОКУ (звітування з використанням дистанційних технологій в режимі on-line)

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ КОЛЕКТИВУ

ПРО СВОЮ РОБОТУ ТА ВИКОНАНННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЛІЦЕЮ

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗВІТУ за 2019-2020 н.р.

директора на загальних на загальних зборах колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею 22.07.2020 року

 

 

 

 

ЗВІТ

директора ліцею

«Про підсумки роботи колективу ліцею у 2018-2019 навчальному році»

 

         Сучасна освіта має готувати людину, котра здатна жити в надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву складову власного способу життя. Тільки інноваційна за сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю, котра керується в житті власними знаннями і переконаннями.

         Наше сьогодення потребує творчих, обдарованих, інтелектуально розвинених громадян, адже від них залежить майбутнє країни. Тому перед сучасною школою стоїть складне завдання - підготувати випускників до життя в умовах ринкової економіки, відповідно до соціальних запитів суспільства, формувати інтелектуальну, творчу особистість. І це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, скільки визначення стратегії розвитку закладів освіти.

 

Навчально-виховна робота

Педагогічний колектив, орієнтуючись на пріоритетні напрямки державної політики у сфері середньої освіти, та аналізуючи запити потенційних замовників: батьків, дітей, ВНЗ, роботодавців, чітко окреслив пріоритети в роботі, через які реалізується  стратегічна мета Ліцею – навчити дітей жити і соціально взаємодіяти  у світі, який постійно змінюється, спонукати їх самих виступати в ролі «носіїв змін».

Важливу роль у соціалізації учнів відіграє вчитель. Індивідуально працюючи з учнем, він допомагає їм розібратися в соціальній важливості власних вчинків, застерігає від конфліктів з навколишніми. На уроках педагоги крок за кроком розширюють  уявлення про добро і зло, допомагають на практиці засвоювати моральні норми. Ліцеїстам пропонуються цікаві новинки, які підвищують їх пізнавальну активність.

Тільки активна діяльність самого учня є запорукою формування навичок перенесення освітніх результатів на здобуття нових знань.

Сучасному суспільству потрібен не виконавець, а творець. Він має бути спроможний самостійно моделювати, створювати проекти, що відповідатимуть вимогам часу. Цим зумовлено втілення в навчально-виховний процес такої інноваційної технології як проектна діяльність.

На перше вересня 2018-2019 навчального року в Ліцеї навчалось 255 учнів, на кінець року 238. Відсів за результатами навчання становить 7%.

Загальна успішність по Ліцею на кінець року становить 100%. Якість знань за навчальний рік - 80%. Цей показник досить високий, але  на  3% нижчий в порівнянні з минулим роком.

За підсумками навчання 199 ліцеїстів (80%)  мають високий і достатній рівень знань. З них 27 учнів (11%) мають високий рівень знань. Достатній рівень навчальних досягнень демонструють 172  учня (69%). Аналіз якості знань ліцеїстів за підсумками навчального року показав, що за  останні сім років відсоток учнів високого і достатнього рівнів постійно збільшувався і виріс за цей час на 25%.

Найвища якість серед паралелей зазвичай серед випускників. Безумовно, це пояснюється підвищенням мотивації до навчання серед учнів випускних класів,  прагматичною метою вивчення предметів, з яких складатимуть ЗНО.

На паралелі 8-х класів переважають учні з  достатнім  рівнем знань (38 учнів – 79%), які продовж навчального року демонструють швидке та ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу. 85% ліцеїстів демонструють достатній та високий рівні.

На паралелі 9-х класів учнів з  достатнім  рівнем знань 65% (62 учня), які продовж навчального року поетапно оволодівають ключовими компетенціями, навичками самоорганізації, самоконтролю, самооцінки. 10% ліцеїстів демонструють високий рівень.

Базовий рівень знань та їх якість в учнів 10-х класів за підсумками року складає 75% - цей показник на 5% нижчий в порівнянні з минулим роком.

Причин зниження якості знань серед десятикласників декілька. Перша з  них пов’язана з несформованістю необхідних розумових дій та операцій (аналізу, синтезу, узагальнення); недоліками уваги і пам’яті, низьким рівнем мовленнєвого розвитку. Також причиною неуспішності є низька довільність поведінки і діяльності - небажання, „неможливість” заставити себе постійно вчитись.

Як завжди позитивна динаміка якості знань спостерігається в 11-х  класах.

Робота учителя в напрямку підготовки учнів до участі у ЗНО починається з вивчення програми ЗНО з предмету та аналізу завдань, які пропонувались на ЗНО в попередні роки, завдань, які виносяться на додаткову сесію. Таким чином визначаються базові теми та типові завдання з предметів. Починаючи з 10 класу ліцеїстів цілеспрямовано готують до незалежного оцінювання

Моніторинг річного оцінювання та результатів ЗНО, наочно демонструє правильність обраної стратегії, обґрунтованість високих навчальних вимог до ліцеїстів, системність  та послідовність роботи в даному напрямку.

 

 

Українська мова

здавало –37 учнів

Математика

здавало – 28 учнів

Історія здавало – 9 учнів

Англійська мова  здавало – 32% учня

Підтвердили навчальний

рівень

25 – 68%

12 – 43%

7 – 78%

29 -91 %

Не підтвердили навчальний рівень

1 – 2%

-

2 – 22%

1 – 3%

Підвищили навчальний рівень

13 -35%

16 – 57%

-

2 – 6%

Якість ЗНО

97%

100%

89%

97%

 

За результатами ЗНО з української мови підтвердили свій рівень знань та показали вищий результат 98% ліцеїстів, з англійської – 91%, з математики - 100%, з історії – 78%. Це є високим показником якості знань учнів та послідовної, системної роботи учителів. 

Найголовніше сьогодні  - збудити в дитині бажання до самопізнання. Необхідно давати дітям змогу самим знайти відповіді на різні питання, які перед ними постануть, але ніколи не забуваючи, що розум дитини – то багаття, до якого ми маємо лише підкладати дрова, а горітиме воно вже своїм власним вогнем.

 

Методична робота.

Проблема організації методичної роботи в ліцеї постійно перебуває в центрі уваги і головною її метою є безперервне вдосконалення кваліфікації педагога, покращення рівня його компетентності та ерудиції.

Ефективними колективними формами роботи з педагогами є психолого-педагогічний і постій­ний семінари, творчий звіт предметних кафедр, декада відкритих уроків і виховних заходів, педагогічний ярмарок, педагогічні читання тощо.

Своїм досвідом учителі найчастіше мають можливість поділитися під час конкурсів фахової майстерності, семінарів, відкритих уроків. Останнім часом особливої популярності набувають майстер-класи. Під час їх проведення більше уваги приділяється практиці, в той час, як на методичних нарадах, семінарах – більше теорії.

Для сучасної освіти дуже важливо показати учням, що всі одержані знання з кожного предмета взаємопов’язані і не є уривчастими мозаїчними відомостями, одержаними в різні роки навчання; вони є частиною єдиного блоку знань, які формують цілісний погляд на світ. Вирішити цю проблему допомагає проведення предметного (тематичного) тижня.

Тематичні тижні інтегрують усі предмети професійної і загальноосвітньої підготовки, мають потужний енергетичний заряд, а головне — формують цілісний, панорамний погляд на світ і людину.

Завдання для вчителів не з легких — «зламати» стандарт сприйняття, показати учням відомі навчальні предмети з невідомого їм боку: не як набір правил, догм, а як те, що постійно розвивається.

Одним з головних напрямів роботи ліцею - це організація наукової роботи.

Протягом 2018-2019 навчального року було виконано 164 дослідницьких  робіт, відповідно 70 – 10-ті класи, 94 – 9-ті класи. 141 роботу було виконано на «відмінно», 14 – на «добре», 8 – на «задовільно», 1 – на «незадовільно». На процедурі захисту учні продемонстрували достатню теоретичну підготовку, обґрунтували актуальність теми.

Протягом існування ліцею ми виробили систему роботи та підготовки до участі наших ліцеїстів у олімпіадах.

Результативність роботи в цьому напрямі очевидна, оскільки учні Ліцею – активні учасники ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсу «Левеня», конкурсу «Геліантус», альтернативної олімпіади з англійської мови (кафедра технічного перекладу “Дніпровської політехніки”), конкурсу з англійської мови Грінвіч, альтернативних олімпіад з базових дисциплін Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, Університету внутрішніх справ.

Всього в минулому році наші учні посіли 46 призових місць в міських олімпіадах. Цей показник в 2014/2015 н.р. – 27 призових місць, 2015/2016 н.р. – 40, 2016/2017 н.р.-53, 2017-2018-63 (найбільше за весь час існування).

На обласних олімпіадах маємо 7 переможців, що на 10 менше, ніж в минулому. Традиційно маємо найбільшу кількість переможців з англійської мови.

В ліцеї для учнів 8 і 10 класів проводиться академічна практика. На практику виносяться такі предмети: основи споживчих знань (8 клас), економіка (10 клас), англійська мова (8,10 класи), інформатика (8,10). В позаминулому навчальному році була запроваджена альтернативна практика з англійської мови. Група ліцеїстів знайомилась з вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Франції. Це була перекладацька практика, під час якої  учні отримали сертифікати.

В минулому навчальному році практика була розширена. Академічна практика відбувалась в ліцеї. Група ліцеїстів з Нестеренко Н.Ю. вивчали англійську мову в Іспанії. Учні 10-3 класу під час практики відвідали місто Київ, де ознайомилися з вищими навчальними закладами, престижними спеціальностями та рівнем ЗНО.

 

Психологічна служба.

Головна функція психологічної служби системи освіти – проектування й організація середовища, яке б сприяло розвитку особистості, забезпечило б умови для повного розкриття потенціалу дитини.

В поточному році перед психологічною службою стояли традиційні  завдання, пов’язані з адаптацією учнів нового набору, їх особистісним розвитком, роботі з обдарованими дітьми, батьками, підтримкою сприятливого  психологічного клімату в ліцеї та інші.

В рамках адаптаційного періоду здійснено анкетне опитування учнів нового набору та їхніх батьків, з метою отримання зворотного зв’язку.

Цікаво, що і позитивні і негативні моменти, на які звертають увагу учні, типові кожного року.

До позитивних моментів учні відносять:  виховане, мотивоване оточення; дисципліна, уроки по 80 хвилин, менше підготовок на день; вимогливість вчителів та поважливе ставлення до учнів; професіоналізм учителів, цікаві уроки; можливість отримати добрі знання; насичене ліцейське життя.

До негативних моментів ліцейського життя віднесені: велике навантаження, відпрацювання пропущених уроків, вимоги до зовнішнього виду, надто сувора дисципліна.   

З метою вдосконалення навчально-виховного процесу  в кінці року проводиться анкетне опитування учнів та батьків.    

Традиційно батькам і учням подобається в ліцеї високий рівень професіоналізму вчителів, системний підхід до навчання, індивідуальний підхід до учнів, повага до особистості, дисципліна, огранізація позаурочного життя.

Недоліки мають відношення до специфіки ліцейського навчання і більше турбують батьків, чиї діти мають ускладнення у навчанні, тобто не готові до профільного навчання.

Майже всі (крім 4-х батьків), задоволені вибором навчального закладу, тобто УАЛ.

Особлива увага у поточному році, як і в минулому, приділена профілактиці булінгу (моральне чи/та фізичне турбування особистості). Тема актуальна для підліткового віку. Вчителі,  учні і їх батьки повинні звертати увагу на таке явище, знати як діяти і протидіяти.

Важливим напрямком роботи психологічної служби є робота з батьками.

Просвітницька робота ведеться на семінарах, інформативна (за результатами діагностики, адаптації, спостережень) – на індивідуальних консультаціях.

 

Виховна робота.

У 2018/2019 н. р. виховна робота в ліцеї здійснювалась за основними напрямками:

  • національно-патріотичне та військово-патріотичне  виховання;
  • морально-духовне та родинне виховання;
  • превентивне, правове виховання, формування здорового способу життя;

 Національно-патріотичне виховання, формування правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей відбувалося через залучення учнів до активної соціально-громадянської діяльності, проведення творчих справ, реалізацію проектів  національно-патріотичного спрямування.

В цьому напрямку протягом 2018/2019 н. р. в ліцеї було проведено Єдиний урок  «Я – громадянин України, Європейської держави»,                                                                                                                                                              історичні читання  «Олена Теліга -  символ патріота України», «Парад  Вишиванок», диктант національної єдності до Дня української писемності та мов, екскурсія в музей Лесі Українки в с.Колодяжне,    урок Пам’яті, присвячений Голодомору 32-33 р.р. 20-го ст. в Україні, перегляд фільму «Червоне намисто» та багато інших заходів.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є превентивне та  правове виховання. Основними завданнями цього напрямку є попередження, подолання відхилень у поведінці учнів та запобігання розвитку різних форм їх асоціальної, аморальної поведінки; вироблення навичок і звичок високоморальної поведінки; формування активної позиції в соціальній сфері, правової грамотності молоді.

У цьому напрямку в ліцеї протягом навчального року було проведено

тиждень протидії торгівлі людьми, тиждень проти насильства, тиждень права та ін.

  Основним завданням у формуванні здорового способу життя є формування культури здоров’я через пропаганду здорового способу життя, вироблення навичок здорового способу життя у підростаючого покоління.

Формування здорового способу життя здійснювалось через санітарно-просвітницьку роботу, проведення  загальноліцейських акцій, фестивалів, конкурсів.

     Але ефективність виховання учнів неможлива без тісної співпраці з батьками. Тому батьки учнів ліцею є активними учасниками в патріотичних акціях, краєзнавчій дослідницькій роботі, створенні родинних проектів, у святах родинної творчості.

За минулий навчальний рік  ліцей досяг непаганих результатів у своїй роботі. Є добрі здобутки, є над чим працювати у новому навчальному році. Все це свідчить про те, що колектив ліцею знаходиться в постійному пошуку, впроваджує новації в навчально-виховний процес, долає перешкоди.

Ліцей має жити за законами майбутнього, адже він і формує це майбутнє, реалізуючи нагальні запити суспільства.